Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN:

 


1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bravios en op alle met Bravios aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Bravios ingestemd is.
1.5 De internetsite van Bravios richt zich uitsluitend op de Europese markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bravios in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Bravios behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Belgie.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Bravios en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
 
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres. 
2.6 Koper en Bravios komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Bravios zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bravios garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Bravios in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Brievenbusverkoop worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld.4. Levering en leveringstijd.

4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Bravios ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Bravios kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
4.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5. Ruilen en herroepingrecht.

5.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
· tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
· duidelijk persoonlijk van aard zijn;
· door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
· snel kunnen bederven of verouderen;
· van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; 
· van kranten en tijdschriften.
5.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bravios zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
5.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

6. Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

7. Garantie en aansprakelijkheid.

7.1 Bravios garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
7.3 Bravios is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bravios. Bravios is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
7.5 Indien Bravios, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Bravios of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
7.8 De Koper is gehouden Bravios te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Bravios mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Bravios te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Bravios zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
7.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 
7.10 Indien koper aanspraak maakt op eventuele garantie en het artikel zal verzonden moeten worden naar onze fabrikant , dan zijn de verzendkosten voor de koper.
7.11 Op alle artikelen is niet-goed-geld-terug garantie van toepassing. 
Deze garantie geldt enkel indien er een duidelijk gebrek/defect aan het artikel te constateren valt.
Indien de koper aanspraak wil maken op de niet-goed-geld-terug garantie, dient hij/zij dit binnen 7 dagen na verzenddatum te melden via een email. 
Retourzendingen zonder bericht worden door ons geweigerd.
Hierna heeft de koper de mogelijkheid een vervangend artikel uit te zoeken, het artikel te laten herstellen (indien mogelijk) of te kiezen voor een restitutie van het betaalde bedrag. 
Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper. 

8. Overmacht.

8.1 In geval van overmacht is Bravios niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectuele eigendom.

9.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Bravios, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

10. Persoonsgegevens.

10.1 Bravios zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Trendysales neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgie recht van toepassing.


12. Uw rechten.

12.1 U kunt altijd aan Bravios vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan info@bravios.be vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Bravios zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Bravios hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

13. Geschillenregeling. 
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: infos@bravios.be Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Laatst bekeken